ખીલી જાંઉ


ખીલી જાંઉ,ખરી જાંઉ,ખરીને જ માટી માં મળી જાંઉ લે,
માટીમાં મળીને વળી લે ખીલી જાંઉને ફૂલોમાં ભળી જાંઉ લે.
                     હું તો લ્યાં આખે ની આખી છું
                    પેલા નાના’શા બીજડા ની જાત
                    કોણે આવીને મારા જીવતરમાં,
                    પુરી છે લીલેરા વૃક્ષોની ભાત.
માણસ છું માણસની જાતમાં વૃક્ષો ઉગાડી પછી લળી જાંઉ લે,
ખીલી જાંઉ, ખરી જાંઉ,ખરીને જ માટી માં મળી    જાંઉ લે.
                   વૃક્ષો થવાનુ તો સહેલુ છે ને વળી,
                   અઘરું છે માણસ થવાનું મારા ભાઈ.
                   માણસમાં ફૂંટી નીકળે જો લીલી,
                   કૂંપળ તો વૃક્ષો પણ દેશે વધાઈ.
આંગળી ના ટેરવે પર્ણૉ બેસાડી ને ડાળી થઈ વળી જાંઉ લે,
ખીલી જાંઉ,ખરી જાંઉ,ખરીને જ માટી માં મળી જાંઉ લે,
                  રગરગમાં લીલેરુ લોહી ભરીને,
                  આખા વગડાને ઉગાડું મઈ.
                  રુંવાટે રુંવાટે ટહુકા બેસાડુ ને
                  ગૂંથાઈ જાંઉ માળો હું થઈ.
ચકલી,પારેવાને બોલાવી મેનાને પોપટમાં પંખી થઈ ભળી જાંઉ લે,
ખીલી જાંઉ,ખરી જાંઉ,ખરીને જ માટી માં મળી જાંઉ લે,
                         -વર્ષા બારોટ

Advertisements

One thought on “ખીલી જાંઉ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s